Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Opdrachtnemer: Kreuze Dienstverlening is gevestigd in Appingedam.
 2. Opdrachtgever: De rechtmatige eigenaar van de dieren die het contractformulier, indien noodzakelijk een sleutelcontract, heeft ondertekend. Hierna te noemen: “Eigenaar”.
 3. Contractformulier: Een schriftelijke overeenkomst tussen Kreuze Dienstverlening en eigenaar, waar in de afspraken zijn vastgelegd en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden.
 4. Het sleutelcontract: Een schriftelijke overeenkomst tussen Kreuze Dienstverlening en eigenaar, waar in de afspraken zijn omschreven voor het in ontvangst nemen van een huissleutel en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden.
 5. Dier(en): Het dier of de dieren van de Eigenaar welke door Kreuze Dienstverlening uitgelaten en/of verzorgd worden.
 6. Huisdieren: Gedomesticeerde dieren dat in of om het huis woont en leeft en door de mens wordt gevoed en verzorgd.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Eigenaar en Kreuze Dienstverlening.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd in Groningen onder nummer 76851974
 3. Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk wetboek van toepassing.
 4. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de Eigenaar als Kreuze Dienstverlening.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kreuze Dienstverlening, voor de uitvoering waarvan door Kreuze Dienstverlening derden dienen te worden betrokken.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kreuze Dienstverlening.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Kreuze Dienstverlening niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kreuze Dienstverlening in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 10. Kreuze Dienstverlening behoudt zich ten allen tijde het recht voor om dieren op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren.
 11. Kreuze Dienstverlening behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Kreuze Dienstverlening kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Eigenaar, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 12. De eigenaar of door de eigenaar aangewezen persoon, verplicht zich tijdens het uitlaten van de hond en/of verzorging van de dieren telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 3: Gesteldheid van de dieren

 1. De Eigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van een gezond dier.
 2. De Eigenaar kan aantonen dat zijn/haar dier(en) ingeënt is/zijn tegen dierziekten.
 3. De eigenaar draagt zorg om zijn/haar dieren preventief te behandelden tegen o.a. vlooien, wormen en teken enz.
 4. De Eigenaar draagt zorg om een besmettelijke ziekte of loops-, krols- en/of hengstigheid van zijn/haar dier zo spoedig mogelijk te melden bij Kreuze Dienstverlening.
 5. Wanneer de Eigenaar of door de eigenaar aangewezen persoon niet bereikbaar is, machtigt hij/zij hiermee Kreuze Dienstverlening om, in geval van ongeval, ziekte of andere ernstige levensbedreigende situatie, op kosten van de Eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

Artikel 4: Rechten en plichten

 1. Om goede dienstverlening te kunnen waarborgen, verplicht de Eigenaar zich het intakeformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.
 2. De Eigenaar verplicht zich om zorg te dragen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is, kunnen de kosten van de schriftelijk vastgelegde afspraak in rekening gebracht worden.
 3. Kreuze Dienstverlening heeft ten allen tijde het recht om bij een weeralarm of extreme gladheid, onweer, bij ziekte of autopech de afspraak/verzorging/wandeling af te zeggen en/of te onderbreken. De eigenaar wordt hiervan gelijk op de hoogte gebracht.
 4. De Eigenaar verplicht zich om bij een verhindering dit binnen 24 uur te melden bij Kreuze Dienstverlening. Afmeldingen die niet binnen 24 uur afgemeld worden kunnen in rekening gebracht worden.
 5. Kreuze Dienstverlening heeft ten allen tijde het recht om op te zeggen: alle vooruitbetaalde gelden worden dan aan de Eigenaar terugbetaald. 
 6. De Eigenaar heeft ten allen tijde het recht om op te zeggen: al betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.
 7. De Eigenaar heeft het recht, indien gewenst, om een terugkoppeling te krijgen over de geleverde diensten en de observaties van Kreuze Dienstverlening tijdens de geleverde dienst
 8. Kreuze Dienstverlening verplicht zich om schriftelijke vastgelegde afspraken na te komen en dit op een zorgvuldige en respectvolle manier te vervullen.
 9. Kreuze Dienstverlening heeft het recht om vakantie en/of vrije dagen op te nemen. De Eigenaar wordt hiervan 2 weken van tevoren over ingelicht.
 10. Kreuze Dienstverlening verplicht zich om, de geleverde sleutel zorgvuldig, zonder adreslabel, in een kluisje te bewaren en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van het/de dier(en).
 11. De Eigenaar verplicht zich om bij verzorging van (huis)dieren thuis, al het benodigde voer en overige benodigdheden ruimschoots in de woning aanwezig zijn, die nodig zijn om optimale zorg te kunnen leveren.
 12. Kreuze Dienstverlening verplicht zich bij verzorging van (huis)dieren thuis, zo min mogelijk af te wijken van het vaste patroon van het (huis)dier en de zorg levert die door de eigenaar gewenst is en schriftelijk is vast gelegd.
 13. De Eigenaar verplicht zich ten tijde van de gevraagde zorg bij verzorging van (huis)dieren thuis, om een lijst met daarop alle aandachtspunten achter te laten op de afgesproken plek.

Artikel 5: Aansprakelijkheidstelling

 1. De Eigenaar blijft conform artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die zijn/haar dier(en) veroorzaakt.
 2. De Eigenaar dient een WA-verzekering te hebben waarin de/het (huis)dier(en) volwaardig zijn meeverzekerd. Indien Kreuze Dienstverlening aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van de overeengekomen uitlaat- en/of verzorgingsbedrag van de overeenkomst.
 3. Kreuze Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kreuze Dienstverlening is uitgegaan van de door of namens de Eigenaar verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Kreuze Dienstverlening niet bij machte is om uitlaat- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Kreuze Dienstverlening de Eigenaar hiervan, zo spoedig als mogelijk is, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Kreuze Dienstverlening.
 5. Kreuze Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de Eigenaar, mits aantoonbaar gebruik gemaakt is van de bij Kreuze Dienstverlening aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
 6. Kreuze Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht als gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Kreuze Dienstverlening aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
 7. Kreuze Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade aan woning en/of inboedel ten gevolge van een natte of vieze hond of.
 8. Indien aansprakelijkheid van Kreuze Dienstverlening voor schade van de Eigenaar moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kreuze Dienstverlening aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kreuze Dienstverlening toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Eigenaar aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kreuze Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. Kreuze Dienstverlening is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de/het (huis)dier(en).

Artikel 6: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kreuze Dienstverlening partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Kreuze Dienstverlening is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kreuze Dienstverlening het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7: Betalingen

 1. Alle prijzen zijn weergegeven in euro's en zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Kreuze Dienstverlening verstrekt vooraf een prijsopgave aan de Eigenaar. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een factuur.
 3. De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of achteraf op rekeningnummer NL95 KNAB 0411 0801 21  ten name van Kreuze Dienstverlening onder vermelding van uw naam factuurnummer en de naam van de/het (huis)dier(en).
 4. In geval van niet tijdige betaling door de Eigenaar is Kreuze Dienstverlening gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Eigenaar in rekening te brengen.
 5. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Kreuze Dienstverlening, de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten en rente op de Eigenaar verhaald worden.

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken